Informacje o Spółce

INFORMACJE O SPÓŁCE
„SYSNET Tomasz Kamiński ” S.K.A

1. DANE O SPÓŁCE.

SYSNET Tomasz Kamiński ” S.K.A została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w 2022 roku pod numerem KRS 0000954392. Ma nadane numery identyfikacyjne:

  • REGON 521306276,
  • NIP 5342648184.

Adres siedziby: 05-820 Piastów, ul. Reymonta 43.

2. STRUKTURA KAPITAŁU AKCYJNEGO SPÓŁKI.

Kapitał akcyjny wynosi 50.000 zł tj. 50 000 akcji o wartości nominalnej 1,00zł

Akcjonariuszami Spółki są:

  • OSOBY FIZYCZNE – posiadają 100 akcji „na okaziciela”, co stanowi 100% kapitału akcyjnego

OGÓŁEM: 50 000 akcji, co stanowi 100%.

3. SKŁAD ZARZĄDU ORAZ RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI.

ZARZĄD

Zarząd jest jednoosobowy.

Funkcję Prezesa Zarządu pełni Pan Tomasz Kamiński

RADA NADZORCZA