Struktura Akcjonariatu

Akcjonariuszami Spółki są:

  • OSOBY FIZYCZNE – posiadają 100 akcji „na okaziciela”, co stanowi 100% kapitału akcyjnego